اسامي بازرسان منتخب مجمع عمومي سال 95

 

اسامی بازرسان سازمان نظام مهندس ساختمان استان کرمان 
آقای مهندس حسین توصیفیان
سمت : بازرس اصلی
رشته تحصيلی : عمران
مدرک تحصیلی : کارشناسی
آقای مهندس احمد عسکری
سمت : بازرس اصلی
رشته تحصيلی : مکانیک
مدرک تحصیلی : کارشناسی
آقاي مهندس محمدجواد اکبریان
سمت : بازرس اصلی
رشته تحصيلی : مکانیک
مدرک تحصیلی : کارشناسی 
آقای مهندس احمدخیرخواه
سمت : بازرس علی البدل
رشته تحصيلی : عمران
مدرک تحصیلی : کارشناسی


آخرین مطالب