...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   مواد آزمون مرداد ماه 1394

   نسخه چاپی 1394/01/22 - 12:30 تعداد بازدید:11388

    

   مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پایه سه) مرداد 1394

    

   مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه) مرداد  1394
   رشته عمران (محاسبات)

    

   • مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (1392)
   • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (1392)
   • مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (1392)
   • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم(1392)
   • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (1392)
   • مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) - (1392)
   • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800- 84) ويرايش سوم
   • اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي) *
   • مكانيك خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان*
   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
   •تذكر 4: اطلاع كامل از مباني محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسي طراحي و تحليل سازه ها ضروري است.

   رشته عمران (نظارت)
    •قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (1390)
   •مبحث اول ( تعاريف)- (1392)
   •مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)
   •مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)
   • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (1392)
   • مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (1392)
   • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (1392)
   • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم (1392)
   • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- (1392)
   •مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (1392)
   • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)
   • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (1391)
   • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (1392)
   • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800- 84) ويرايش سوم
   • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (1390)
   • راهنماي قالب‌بندي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه (1382)
   • تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)*
   •روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*
   •گودبرداري و سازه هاي نگهبان*
   •مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

   *براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
   •تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   •تذكر3: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
   .
   رشته عمران (اجرا)

   • مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)
   • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (1392)
   • مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (1392)
   • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)
   • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (1392)
   • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (1392)
   • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( 1392)
   • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم(1392) 
   • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- (1392)
   • مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( 1392)
   • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)
   • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (1390 )
   •مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (1389)
   • مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (1384)
   • مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (1392)
   • راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)
   • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800- 84) ويرايش سوم
   • گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان*
   • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (1390)
   • روشها و مسائل اجرايي*
   • مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)
   • قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها
   • قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*
   • قوانين صنعت بيمه و ماليات*
   • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*
   • قانون كار*
   • ماشين آلات ساختماني*
   •مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

   * براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

    

   رشته تاسيسات مكانيكي

    

   • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن -( 1390 )
   • مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)
   • مبحث دوم ( نظامات اداري )-) 1384 (
   • مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (1392)
   • مبحث چهاردهم (تأسيسات مکانيکي )-( 1391 )
   • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392) 
   • مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-( 1391) 
   • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389) 
   • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-( 1389 )
   • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)( 1391)
   • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
   • اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي و الزامات آن مراجع علمي و فني معتبر بين المللي، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي*
   • مسايل مربوط به طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها*
   •مقررات،قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
   •راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان

   • * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد و از مراجع معتبر فني و مهندسي شامل كتابهاي دانشگاهي و انجمنهاي بين‌المللي صنعت تأسيسات استفاده گردد.
   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.
    

   رشته تاسيسات برقي

    

   • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –(1390)
   • مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)
   • مبحث دوم ( نظامات اداري )- ويرايش 1384 
   • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (1392)
   • مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (1392)
   • مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )-(1382)
   • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان‌ برقي )- (1392)
   • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )-( 1389) 
   • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) (1391)
   • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
   • اطلاعات عمومي تأسيسات برقي و الزامات آن، مراجع علمي و فني معتبر، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي *
   • مسايل مربوط به طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها*
   •مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
   •راهنماهاي مقررات ملي ساختمان

   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.    

   رشته شهرسازي

    

   • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن - ويرايش 1390 
   • مبحث اول ( تعاريف )-ويرايش( 1392 )
   • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( 1384 )
   • مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( 1392) 
   • مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( 1384 )
   • مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل )- ( 1391 )
   • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
   • *اصول و مباني مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري
   • *روش‌ها و شيوه‌هاي مديريت برنامه‌ريزي و طراحي شهري
   • *مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه‌ريزي شهري و طراحي شهري
   • حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين‌نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)
   • اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه‌هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده‌سازي، شهرك‌سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

    

   رشته نقشه برداري

    

   • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن –( 1390 )
   • مبحث اول ( تعاريف )- ( 1392 )
   • مبحث دوم ( نظامات اداري )-( 1384) 
   • مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( 1392 )
   • دستورالعملهاي تيپ نقشه‌برداري ( نشريه شماره 119و 95 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي )
   • *متره و برآورد كارهاي نقشه‌برداري
   • *نقشه‌برداري عمومي ( در حد اطلاعات دانشگاهي )
   • *كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه‌برداري در ساختمان‌سازي و شهرسازي
   • *كاربرد عكسهاي هوايي و اطلاعات ماهواره‌اي در صنعت ساختمان‌سازي
   • *تعيين موقعيت املاك 
   • *پياده كردن نقشه‌هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي‌ها يا شالوده‌ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
   • *گرايشهاي ميكروژئودزي ( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه‌هاي سنگين )، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي( LIS , GIS ) در حد كاربردي 
   • *كنترل بر و كف در ساختمان‌سازي  

   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

    

   رشته ترافيك

   • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن -ويرايش 1390 
   • مبحث اول ( تعاريف )- ( 1392 )
   • مبحث دوم ( نظامات اداري )- (1384 )
   • *طراحي راههاي شهري 
   • *مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك 
   • *مشخصات فني و اجرائي معابر 
   • *مهندسي ترافيك و ترابري 
   • *ايمني معابر
   • *حمل و نقل همگاني

   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

    
    رشته معماري(طراحي)

   • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)
   • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
   • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
   • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
   • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
   • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )
   • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389) 
   • مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (1384)
   •مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (1391)
   • مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
   • مباني طراحي معماري *
   • جزئيات اجرائي ساختمان *
   • ضوابط بلند مرتبه سازي *
   • ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين *

   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

    رشته معماري(نظارت)

   • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1390)
   • مبحث دوم (نظامات اداري)(1384)
   • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)
   • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
   • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)
   •مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)
   • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
   • مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392) 
   •مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)
   • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
   • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)
   • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
   • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)
   • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )
   • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389) 
   • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384) 
   •مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (1391)
   • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
   • راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (1392)
   • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(1390)
   • گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان 
   • روشها و مسائل اجرايي*
   •مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
   • مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
   • راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (1392)

   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

    

    رشته معماري(اجرا)

    

   • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن(1390)
   • مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
   • مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)
   • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
   • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)
   •مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)
   • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
   • مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)
   • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)
   • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)
   • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)
   • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
   • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)
   • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )
   • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389) 
   • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384) 
   • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
   • راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(1392)
   • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(1390)
   • گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان 
   • روشها و مسائل اجرايي*
   • مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان) 
   • نظام فني و اجرائي کشور
   • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*
   • قوانين صنعت بيمه و ماليات*
   • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*
   • قانون كار*
   • ماشين آلات ساختماني*
   • دستورالعمل گودبرداري(1391)

   * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
   • تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
   •  تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   • تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی سایت توسط: عصر پویا