فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٢٨٧, ١/١٥صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/301398/08/22
2برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/08/241398/08/21
3برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/08/291398/08/20
4سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/08/261398/08/19
5برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/221398/08/18
6تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در آبان-آذر و دی ماه 13981398/08/18
7سمینار نکات حائز اهمیت در نظارت و طراحی معماری با تاکید بر تخلفات انتظامی 98/08/211398/08/14
8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/08/131398/08/08
9برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/08/021398/07/28
10فایل مربوط به کلاس بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی1398/07/22
11سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/07/291398/07/22
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/251398/07/20
13برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/161398/07/14
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/151398/07/13
15سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/07/181398/07/13
16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/07/191398/07/11
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/121398/07/10
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/07/111398/07/09
19فایل های سمینار ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی در خصوص معلولین و کم توانان جسمی- حرکتی1398/07/07
20کلاس تفکیک آپارتمانها ویژه مهندسین نقشه برداری دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی 98/07/211398/07/07
آخرین مطالب