فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٢٦٤, ١/١٤صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/07/041398/06/27
2سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/06/271398/06/23
3برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/06/281398/06/23
4برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/221398/06/20
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/211398/06/17
6دوره آموزشی مقدمه ای بر مسئولیت های ناظر (ویژه بانوان) 98/06/131398/06/11
7برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/101398/06/09
8سمینار ایمنی درکارگاه های ساختمانی 98/06/121398/06/07
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/081398/06/06
10برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/06/141398/06/03
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/051398/06/03
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/06/061398/05/31
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/311398/05/26
14برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/241398/05/19
15سمینار نشستی درباره معماری و شهر 98/05/171398/05/16
16سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/05/231398/05/14
17برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/05/141398/05/12
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/05/131398/05/10
19برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/05/171398/05/09
20تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مرداد-شهریور و مهرماه 13981398/05/08
آخرین مطالب