فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٣٢٥, ١/١٧صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در بهمن و اسفند ماه 13981398/11/03
2نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم 98/11/101398/11/02
3نکات ویژه در طراحی سقف های مجوف 98/11/111398/11/02
4نکات ویژه در طراحی دیوارهای برشی بتنی بر اساس پیش نویس مبحث نهم درشهرستان رفسنجان 98/11/091398/11/02
5برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/11/031398/10/28
6برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/11/011398/10/25
7برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/10/261398/10/22
8برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/10/241398/10/18
9اصول و طراحی ایمنی حریق و مقاومت در برابر آتش بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 98/10/181398/10/15
10برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/131398/10/11
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/121398/10/10
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/10/151398/10/10
13تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در زمستان 13981398/10/05
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/061398/10/04
15سمینار نظارت برق در شهرستان رفسنجان 98/10/121398/10/04
16برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/051398/10/03
17سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/10/121398/10/03
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/10/041398/10/02
19همایش ایمنی سازه ها در برابر زلزله 98/10/051398/09/30
20سمینار مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) مورخ 98/10/051398/09/28
آخرین مطالب