فهرست دوره هاي آموزشي


کل ٣٦٥, ١/١٩صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسان عمران آذرماه 991399/09/03
2برنامه کلاس ارتقاء پابه نظارت و طراحی مهندسان برق 99/09/021399/08/25
3برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان مکانیک 99/08/271399/08/17
4برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسان عمران و معماری 99/08/241399/08/17
5برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/07/101399/07/07
6دوره آموزشی نحوه ارائه خدمات نقشه برداری در طراحی و نظارت ساختمان ها 1399/07/01
7برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/031399/06/31
8برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 99/07/011399/06/29
9تقویم آموزشی دوره های صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری در مهر و آبان 1399 گروه A1399/06/29
10برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین مکانیک 99/06/261399/06/23
11برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/231399/06/22
12برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/201399/06/19
13برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/161399/06/15
14برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 99/06/131399/06/10
15برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/06/111399/06/10
16برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 99/06/061399/06/02
17برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسان عمران 99/06/021399/05/30
18برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 99/05/301399/05/27
19برنامه کلاس ارتقا پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 99/05/261399/05/25
20اطلاعیه نحوه شرکت در کلاس های آموزش مجازی1399/05/22