فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٣١١, ١/١٦صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1دوره اموزشی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اهمیت شناخت ساختگاه از دیدگاه ژئوتکنیکی1398/06/31
2سمینار ایمنی در کارگاههای ساختمانی در شهرستان شهربابک 98/07/041398/06/27
3سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 98/06/271398/06/23
4برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/06/281398/06/23
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/221398/06/20
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/211398/06/17
7دوره آموزشی مقدمه ای بر مسئولیت های ناظر (ویژه بانوان) 98/06/131398/06/11
8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/101398/06/09
9سمینار ایمنی درکارگاه های ساختمانی 98/06/121398/06/07
10برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/081398/06/06
11برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/06/141398/06/03
12برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/06/051398/06/03
13برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/06/061398/05/31
14برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/311398/05/26
15برنامه کلاس ارتقاء پایه صلاحیت اجرا مهندسین عمران و معماری 98/05/241398/05/19
16سمینار نشستی درباره معماری و شهر 98/05/171398/05/16
17سمینار بررسی ویرایش جدید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 98/05/231398/05/14
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/05/141398/05/12
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/05/131398/05/10
20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین مکانیک 98/05/171398/05/09
آخرین مطالب