فهرست اطلاعیه های آموزش


کل ٢٨٦, ١/١٥صفحه
ردیفعنوانتاریخ
1برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/05/031398/04/27
2برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/281398/04/26
3برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/271398/04/25
4سمینار لزوم درنظرگرفتن خطرات قنوات در زیر سازه های محدوده شهری کرمان 98/04/261398/04/16
5برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/181398/04/16
6برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/161398/04/15
7برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری 98/04/201398/04/12
8برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/141398/04/12
9برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/111398/04/09
10برگزاری همایش درس هایی از سیل های اخیر در حوزه راه ساختمان و شهرسازی1398/04/06
11برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/071398/04/05
12برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین برق 98/04/121398/04/05
13برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/061398/04/04
14برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/04/051398/04/02
15سمینار درس هایی از سیل در حوزه راه- ساختمان و شهرسازی 98/04/061398/04/02
16تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در تابستان 13981398/04/01
17سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی 98/04/041398/03/30
18برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/03/291398/03/27
19برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران و معماری 98/03/281398/03/25
20برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 98/03/301398/03/25
آخرین مطالب