نمونه سوالات آزمون ها

 

نمونه سؤالات آزمونهاي حرفه‌اي مهندسان
تاريخ آزمون رشته پايه
شهریور 1395 تاسيسات برقي سه
ترافيك سه
تاسيسات مکانيکي سه
معماری طراحی  سه
معماري (نظارت) سه
شهرسازي سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداري سه
معماري(اجرا) سه
بهمن 1394 تاسيسات برقي سه
ترافيك سه
تاسيسات مکانيکي سه
معماری طراحی  سه
معماري (نظارت) سه
شهرسازي سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداري سه
معماري(اجرا) سه
مرداد 1394 تاسيسات برقي سه
ترافيك سه
تاسيسات مکانيکي سه
معماري (نظارت) سه
شهرسازي سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداري سه
معماري(اجرا) سه
آبان1393 تاسيسات برقي سه
ترافيك سه
تاسيسات مکانيکي سه
معماري (نظارت) سه
شهرسازي سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداري سه
معماري(اجرا) سه
خرداد 1393 تاسیسات برقی سه
ترافيك سه
تاسیسات مکانیکی سه
معماري (نظارت) سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداري سه
معماری(اجرا) سه
آذر1392 تاسیسات برقی سه
ترافيك سه
تاسیسات مکانیکی سه
معماري (طراحی) سه
معماري (نظارت) سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
عمران(اجرا) سه
نقشه برداري سه
معماری(اجرا) سه
اسفند 1391 تاسيسات برقي سه
ترافيك سه
شهرسازي سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
معماري (طراحی) سه
معماري (نظارت) سه
تاسيسات مكانيكي سه
نقشه برداري سه
شهریور1391 تاسيسات برقي سه
ترافيك سه
شهرسازي سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
معماري (طراحی) سه
معماري (نظارت) سه
تاسيسات مكانيكي سه
نقشه برداري سه
آذر 1390 تاسيسات برقي سه
ترافيك سه
شهرسازي سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
معماري (تخصصي) - تستي سه
معماري (جزئيات اجزاي ساختمان) - تستي سه
معماري(عمومي) سه
معماري(طراحي) سه
تاسيسات مكانيكي سه
نقشه برداري سه
اسفند 1389 تاسيسات برقي سه
ترافيك سه
شهرسازي سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
معماران تجربي سه
معماري (تخصصي) - تستي سه
معماري (جزئيات اجزاي ساختمان) - تستي سه
معماري(عمومي) سه
معماري(طراحي) سه
تاسيسات مكانيكي سه
نقشه برداري سه
خرداد 1389 شهرسازي سه
برق سه
مكانيك سه
ترافيك سه
نقشه برداري سه
عمران – نظارت سه
عمران - محاسبات سه
آذر 1388 معماري (تستي عمومي) سه
معماري(تستي تخصصي) سه
  معماري(طراحي) سه
معماري(جزييات اجرايي) سه
پاسخنامه آزمون معماري سه
اسفند 1387 معماري(تستي عمومي) سه
معماري(تستي تخصصي) سه
معماري(ترسيمي) سه
معماري(طراحي) سه
شهرسازي سه
عمران(نظارت) سه
عمران(محاسبات) سه
مكانيك سه
برق سه
نقشه‌برداري سه
ترافيك سه
شهريور 1386 معماري(عمومي) سه
معماري(تخصصي) سه
شهرسازي سه
عمران(نظارت) سه
عمران(محاسبات) سه
مكانيك سه
برق سه
نقشه‌برداري سه
ترافيك سه
آذر 1384  ترافیک  هر سه پايه
معماري(تستي) پایه های يك و دو
معماري(تستي) سه
شهرسازی هر سه پايه
عمران(نظارت) یک
عمران(نظارت) دو
عمران(نظارت) سه
عمران(محاسبات) یک
عمران(محاسبات) دو
عمران(محاسبات) سه
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداری هر سه پايه
بهمن 1383 معماري هر سه پايه
عمران(نظارت) يك
عمران(نظارت) دو
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
شهريور 1383 عمران(محاسبات) يك
عمران(محاسبات) دو
عمران(محاسبات) سه
اسفند 1382 معماري(تستي) هر سه پايه
عمران(نظارت) يك
عمران(نظارت) دو
عمران(نظارت) سه 
 


آخرین مطالب