برگزاری جلسات اتاق فکر

برگزاری جلسات اتاق فکر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برطبق مصوبه هیأت مدیره سازمان مقررگردیده است اتاق فکر سازمان فعال گردد 

 لذا جلسات آن فعلاً درسالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ واقع در شهرک لاله ازساعت 9:00 تا 12:00 روزهای شنبه هر هفته تشکیل میگردد، ازبازنشستگان سازمان دعوت میشود در جلسات آن شرکت، تا نقطه نظرات آنها جمع بندی و به هیات مدیره ارائه گردد.آخرین مطالب