تعرفه خدمات مهندسی

تعرفه خدمات مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول نرخ خدمات مهندسی در سال 1398 به ازای هر متر مربع ساختمان مطابق ابلاغ شورای مرکزی:آخرین مطالب