سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور 98/05/16

سمینار آشنایی با اصول و مبانی آسانسور 98/05/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سـمـیـنـار "آشـنـايـي بـا اصـول و مـبـانـي آسـانـسـور"

با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

گـروه

رشـتـه

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

1

آشـنـايـي بـا اصـول و مـبـانـي آسـانـسـور

اول

عـمـران

چـهـارشـنـبـه

98/05/16

8:30 الي 12:30

2

آشـنـايـي بـا اصـول و مـبـانـي آسـانـسـور

دوم

معماري، مـكـانـيـك و بـرق

چـهـارشـنـبـه

98/05/16

15 الي 19

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     مـحـل بـرگـزاري سـمـیـنـار ساختمان شماره 2 واقع در شهرک لاله، خیابان شهید زریسفی 8، سالن آموزش مـي بـاشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 استان کرمانآخرین مطالب