مراسم تودیع و معارفه آقای مهندس خلیفه ای رئیس قبلی نمایندگی سیرجان و خانم مهندس گلبازخانی رئیس جدیدنمایندگی سیرجان با حضور هیئت مدیره ومدیران اجرایی شهرستان

مراسم تودیع و معارفه آقای مهندس خلیفه ای رئیس قبلی نمایندگی سیرجان و خانم مهندس گلبازخانی رئیس جدیدنمایندگی سیرجان با حضور هیئت مدیره ومدیران اجرایی شهرستان


آخرین مطالب