برگزاری همایش درس هایی از سیل های اخیر در حوزه راه ساختمان و شهرسازی

برگزاری همایش درس هایی از سیل های اخیر در حوزه راه ساختمان و شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری همایش درس‌هایی از سیل‌های اخیر در حوزه راه، ساختمان و شهرسازی هم اکنون در سالن همایش اتاق بازرگانی استان کرمان.