اطلاعیه ارائه اظهارنامه مالیاتی

اطلاعیه ارائه اظهارنامه مالیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع کلیه مهندسین محترم می رساند جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی  از مورخ 98/03/21 لغایت 98/03/30 از ساعت 8:30 الی 17:30 و در روز جمعه مورخ 98/03/31  از ساعت 9:00 الی 13:00 می توانند به ساختمان شماره دو واقع در شهرک لاله خیابان محمد جواد زریسفی 8 مراجعه نمایند.

""