اطلاعیه کمیسیون رفاه

اطلاعیه کمیسیون رفاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه کمیسیون رفاه

با توجه به توافق انجام شده با مدیریت مجموعه استخر چشمه، اعضاء و کارکنان سازمان می توانند با مراجعه به روابط عمومی سازمان، واقع در خیابان بحرالعلوم(خانم مهندس غنی زاده) ثبت نام نموده و از  تخفیف استخر برخوردار گردند.

مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 98/03/16 می باشد.

 آخرین مطالب