نحوه محاسبه تعداد کار

نحوه محاسبه تعداد کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه محاسبه تعداد کار:

وفق مصوبه هیئت مدیره، تعداد کار از تاریخ 1397/01/01 محاسبه می شود.

لازم به ذکر است که این تغییر در تاریخ محاسبه تعداد کار، تاثیری در محاسبه متراژ و امتیاز ندارد.