اطلاعیه صندوق رفاه مهندسین

اطلاعیه صندوق رفاه مهندسین

 

اطلاعیه صندوق رفاه مهندسین

مجمع عمومی صندوق رفاه مهندسین در ساعت 17:00 مورخ 1398/01/28 در محل سالن آموزش ساختمان شماره دو سازمان واقع در شهرک لاله برگزار میگردد.

آندسته از اعضاء صندوق که مایل به کاندیداتوری در هیات مدیره  و یا کاندیداتوری در بازرسی صندوق میباشند بایستی تقاضای  کتبی خود را در هیات مدیره و یا در بازرسی صندوق مشخص نمایند

وحداکثر تا تاریخ 1398/01/27 به سرکار خانم مهندس غنی زاده مسئول روابط عمومی سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.

در صورتیکه در تاریخ 1398/01/28 تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع به حد نصاب نرسید مجمع عمومی نوبت دوم در ساعت 17:00 مورخ 1398/02/11 برگزار میگردد.

 آخرین مطالب