چک لیست طراحی گروه تخصصی برق

چک لیست طراحی گروه تخصصی برق

چک لیست طراحی تاسیسات الکتریکی مصوب هیئت مدیره به منظور وحدت رویه در طراحی و کنترل نقشه های برقی اطلاع رسانی می گردد.

شایسته است جهت در اختیار داشتن فرم های مربوطه علاوه بر مراجعه به  واحد کنترل مقررات ملی در سراسر استان از سایت سازمان نیز قابل دانلود می باشد.

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانآخرین مطالب