ثبت نام کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها-مبحث17-ویژه مجریان در جنوب استان 97/11/30

ثبت نام کلاس لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها-مبحث17-ویژه مجریان در جنوب استان 97/11/30

 

بسمه تعالی

 

ثبت نام کلاس "لوله کشی گاز طبیعی ساختمانها (مبحث 17)"

 

ویژه مجریان در جنوب استان شروع گردید.

 

ردیف

نام درس

تاریخ کلاس

ساعت کلاس

تاریخ امتحان

1

لـولـه کـشـی گـاز طـبـیـعـی سـاخـتـمـانـهـا (مـبـحـث 17)

سـه شـنـبـه 97/11/30

و

چـهـارشـنـبـه 97/12/01

 12:00- 09:30

 14:00-20:00

جـمـعـه

97/12/03

ساعت 14:00

 

تـوجـه:

 1-متقاضي بایستی مهندس مکانیک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي یا مهندس مکانیک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان بدون پروانه اشتغال بکار مهندسی و بومی یکی از شهرستانهای جیرفت، کهنوج، رودبار، فاریاب، منوجان یا قلعه گنج باشد.

 

 

 

شرایط افراد بومی:

 

*شهرستان محل تولد متقاضی یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

 

*همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنها با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

 

 

*متقاضی حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی خود را در شهرستان مورد تقاضا گذرانده باشد.

 

*متقاضی یا پدر،مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت بیمه در شهرستان مورد تقاضا داشته باشند.

 

 

    

 

        2- با توجه به محدود بودن ظرفیت کلاس (50 نفر) اولویت با کسانی می باشد که زودتر ثبت نام نموده باشند.

        3-جهت تحویل دادن مدارک ثبت نام زیر به واحد آموزش سازمان مراجعه فرمایید.

 

          مدارک جهت ثبت نام:

                     -  کپی پروانه اشتغال یا کپی کارت عضویت

                    - کپی کارت ملی

                    - کپی شناسنامه

                - مدارک مستند جهت احراز بومی بودن

        4- مدارک ثبت نام در کمیته فنی گاز سازمان نظام مهندسی بررسی می گردد.

       5- مهلت تحویل مدارک ثبت نام از تاریخ شنبه 97/11/13 لغایت چهارشنبه 97/11/17 می باشد.

      6- فقط کسانی حق شرکت در کلاس را دارند که مدارک آنها در کمیته فنی گاز سازمان نظام مهندسی تأیید و ثبت نام نهایی را انجام داده باشند.

      7- هزینه ثبت نام 3.000.000 ریال می باشدکه به حساب فراگیر 2291510399 بانک تجارت شعبه نصر به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان باید واریز گردد.

8- محل تشکیل کلاس و امتحان متعاقباً اعلام می گردد.

9- به همراه داشتن کارت شناسایی در کلاس و امتحان الزامی می باشد.

10- حضور کامل در کلاس الزامی می باشد.

 

 ** قابل ذکر است اولویت ثبت نام و فعالیت با مهندسین مکانیک دارای پروانه اشتغال بوده و در صورت به حد نصاب نرسیدن، از مهندسین مکانیک بدون پروانه اشتغال استفاده می گردد. شرکت و قبولی در آزمون پایان دوره به تنهایی بمثابه دریافت مجوز شروع به کار نمی باشد.

 

 

 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب