سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها 97/11/11

سمینار بررسی ضوابط و قوانین تفکیک آپارتمانها  97/11/11

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 سمینار "بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا"

 با امتياز تمديد پروانه اشتغال

 

ردیـف

عنوان سمینار

ساعت سمینار

تاریخ سمینار

1

بـررسـي ضـوابـط و قـوانـیـن تـفـکـیـک آپـارتـمـانـهـا

15:00الی 19:00

پنجشـنـبـه

97/11/11

 

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمينار: سالن آموزش سازمان مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب