آگهی دعوت از نامزدهای انتخاب بازرسین سازمان نظام مهندسی -تمدید تا تاریخ 97/09/26

آگهی دعوت از نامزدهای انتخاب بازرسین سازمان نظام مهندسی -تمدید تا تاریخ 97/09/26

 

آگهی دعوت از نامزدهای انتخاب بازرسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

پیرو نامه شماره 97/27274/ص مورخ 1397/09/11 اداره کل راه و شهرسازی استان، مبنی بر برگزاری مجددد انتخابات بازرسین سازمان بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده 81 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بر اساس مصوبه هیئت مدیره، بدینوسیله از کلیه متقاضیانی که  مطابق ماده 82 مکرر آیین ­نامه اجرایی دارای شرایط لازم هستند، دعوت می­گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1397/09/26 نسبت به تحویل مدارک زیر به همراه فرم­ های پیوست به سازمان اقدام نمایند:

1-   اصل و تصویر مصدق پروانه اشتغال به کار مهندسی.

2-   اصل و تصویر مصدق مدرک تحصیلی در رشته اصلی.

3-   اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه.

4-   اصل و تصویر مصدق کارت ملی.

5-   دو قطعه عکس 4*3.

6-   اصل و تصویر مدرک وظیفه عمومی.

بدیهی است به درخواست­ های ناقص یا درخواست­ هایی که پس از اتمام مدت مذکور یا درخواست­ هایی که دارای شرایط لازم نمی­ باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً با توجه به اینکه بر اساس ماده 81 آئین ­نامه اجرایی صرفاً امکان معرفی 8 نفر به مجمع عمومی سازمان برای برگزاری انتخابات بازرسین می­باشد، هیئت مدیره در جلسه­ ای که به بررسی این موضوع خواهد پرداخت نسبت به انتخاب 8 نفر برای معرفی به مجمع بر اساس رای نسبی اقدام خواهد نمود و ثبت نام توسط عضو هر چند که واجد کلیه شرایط مندرج در قانون و آئین­ نامه اجرایی باشد، هیچ حقی برای نامبرده جهت اعتراض به موضوع ایجاد نخواهد کرد.

 

فرم های پیوستآخرین مطالب