برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/10

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین عمران 97/8/10

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

عمران

نظارت

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/8/10

جـمـعـه

97/8/11

جـمـعـه

97/8/11

 

تـوجـه:

 

جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب