برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 97/7/25

برنامه کلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مهندسین عمران ومعماری 97/7/25

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس صلاحیت اجرا ورود به پایه مـهـنـدسـیـن عـمـران و مـعـمـاري

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ورود  به پایه

ساعت شروع كلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

نـکـات اجـرایـی سـازه هـاي بـتـن مـسـلـح (1)

عـمـران و

معماري

اجرا

3

8:30 صبح

چـهـارشـنـبـه

97/7/25

چـهـارشـنـبـه

97/7/25

چـهـارشـنـبـه

97/7/25

تـوجـه:

1-    جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب