برگزاری انتخابات بازرسین مجمع عمومی

برگزاری انتخابات بازرسین مجمع عمومی

 برگزاری انتخابات بازرسین مجمع عمومی در روز دوشنبه مورخ 5 شهریور ماه در محل ساختمان اداری و مرکز آموزش سازمان  واقع در شهرک حسن آباد انجام می شود.

 

اسامی کاندیدهای معرفی شده توسط هیئت مدیرهآخرین مطالب