دوره آموزشی بازرسی تاسیسات فاضلاب-ویژه مهندسین مقیم سیرجان 97/5/24

دوره آموزشی بازرسی تاسیسات فاضلاب-ویژه مهندسین مقیم سیرجان 97/5/24

 بـسـمـه تـعـالـی

دوره آموزشي "بـازرسـي تـأسـيـسـات فـاضـلاب"

ويژه مهندسين مكانيك داراي پروانه اشتغال نظارت و طراحي،

مقيم در شهرستان سيرجان

عنوان دوره

ساعت شروع کلاس

تاریخ كلاس

تاریخ و ساعت امتحان

محل برگزاري

بـازرسـي تـأسـيـسـات فـاضـلاب

8 صبح

چـهـارشـنـبـه

97/5/24

شـنـبـه

97/5/27

ساعت 9 صبح

سـيـرجـان، انـتـهـاي خـيـابـان وحـيـد، خـيـابـان گـلـخـانـه جـنـوبـي، دفـتـر نـمـايـنـدگـي سـيـرجـان

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب