برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/5/11

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین عمران 97/5/11

 

بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن عـمـران

 

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

سـيـسـتـم هـاي مـقـاوم فـلـزي و بـتـنـي

عمران

محاسبات

پایه3به2

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/5/11

جـمـعـه

97/5/12

جـمـعـه

97/5/12

2

سـيـسـتـم هـاي مـقـاوم بـتـن آرمـه

عمران

محاسبات

پایه2به1 

8:30 صبح

پـنـجـشـنـبـه

97/5/11

 

جـمـعـه

97/5/12

 

جـمـعـه

97/5/12

 

 

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-    بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب