چک لیست طراحی گروه تخصصی مکانیک

چک لیست طراحی گروه تخصصی مکانیک

 

قابل توجه همکاران گروه تاسیسات مکانیکی

 

باتوجه به تهیه چک لیست های طراحی توسط گروه تخصصی مکانیک و همچنین تصویب هیئت مدیره سازمان شایسته است به منظور وحدت رویه در ارائه گزارشات مرحله ای چک لیست های مذکور مورد استفاده قرار گیرد، شایسته است جهت در اختیار داشتن فرم های مربوطه علاوه بر مراجعه به  واحد کنترل مقررات ملی در سراسر استان از سایت سازمان نیز قابل دانلود می باشد.

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 آخرین مطالب