...سایر
مناسبت ها
هیات اجرایی
  پیام ها و بیانیه ها
  پیوندهای مفید
  شرکت ها و دفاتر
  ارتباط با سازمان
  نماد الکترونیکی
  خدمات الکترونیک

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه در بهار1397

   نسخه چاپی 1397/01/21 - 13:39 تعداد بازدید:2369

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه در بهار1397

    

   بـسـمـه تـعـالـی

   تقویم آموزشی دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در بهار 1397

   ردیـف

   عنوان دوره

   رشته

   صلاحیت

   ارتقاءبه پایه

   ساعت شروع كلاس

   تاریخ شروع

   تاریخ پایان

   تاریخ امتحان

   1

   روشـهـاي سـاخـت، فـنـاوريـهـاي نـويـن اجـراي سـاخـتـمـان و جـزئـيـات اجـرايـي

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   97/2/5

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/6

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/6

   2

   روشـهـاي تـولـيـد صـنـعـتـي سـاخـتـمـان

   عمران

   نظارت

   پایه2به1

   15 عصر

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/6

   جـمـعـه

   97/2/7

   جـمـعـه

   97/2/7

   3

   سـيـسـتـم هـاي ويـژه جـذب انـرژي در سـازه هـاي فـولادي

   عمران

   محاسبات

   پایه2به1

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/13

   جـمـعـه

   97/2/14

   جـمـعـه

   97/2/14

   4

   تـأسـيـسـات بـهـداشـتـي

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   چـهـارشــنـبـه

   97/2/19

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/20

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/20

   5

   عـايـق بـنـدي صـوتـي و حـرارتـي و سـيـسـتـم هـاي اطـفـاي حـريـق

   مكانيك

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   14 عصر

   پـنـجـشـنـبـه

   97/2/20

   جـمـعـه

   97/2/21

   جـمـعـه

   97/2/21

   6

   آشـنـايـي بـا شـرح وظـايـف مـجـري، ضـوابـط حـقـوقـي مـرتـبـط و قـراردادهـاي سـاخـت

   عمران و معماري

   اجرا

   پایه3به2 و

   پایه2به1

   8:30 صبح

   سـه شــنـبـه

   97/2/25

   چـهـارشــنـبـه

   97/2/26

    

   چـهـارشــنـبـه

   97/2/26

   7

   ضـوابـط طـراحـي سـاخـتـمـانـهـاي بـا مـصـالـح بـنـايـي و مـقـاوم سـازي آن

   عمران

   محاسبات

   پایه3به2

   8:30 صبح

   سـه شــنـبـه

   97/3/1

   چـهـارشــنـبـه

   97/3/2

   چـهـارشــنـبـه

   97/3/2

   8

   بـكـارگـيـري اسـتـانـداردهـا، مـقـررات مـلـي، راهـنـمـاهـاي طـراحـي در مـعـمـاري

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/3/3

   جـمـعـه

   97/3/4

   جـمـعـه

   97/3/4

   9

   اصـول و مـبـانـي طـراحـي بـنـاهـاي بـلـنـدمـرتـبـه

   معماري

   نظارت و طراحي

   پایه2به1

   8:30 صبح

   سـه شــنـبـه

   97/3/8

   چـهـارشــنـبـه

   97/3/9

   چـهـارشــنـبـه

   97/3/9

   10

   آشـنـايـي بـا مـبـانـي پـدافـنـد غـيـرعـامـل

   عمران

   نظارت

   پایه3به2

   8:30 صبح

   پـنـجـشـنـبـه

   97/3/10

   جـمـعـه

   97/3/11

   جـمـعـه

   97/3/11

    

    

    

   تـوجـه:

   ( هر دوره حداکثر یک هفته قبل از برگزاری، جهت ثبت نام در سامانه معرفی میگردد.)

    

   1-       جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

   2-       بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

    

   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كرمان   تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

   ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

   KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم