...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان

نسخه چاپی 1396/10/27 - 12:43 تعداد بازدید:907

همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان
بسمه تعالی

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"

 

 با امتياز تمديد پروانه اشتغال

در شهرستان سيرجان برگزار مي گردد.

ردیـف

عنوان همايش

ساعت کلاس

تاریخ كلاس

محل برگزاري

1

حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

9 الي 14

پـنـجـشـنـبـه

96/11/5

سيرجان، انتهاي خيابان وحيد، خيابان گلخانه جنوبي، دفتر نمايندگي سيرجان

تـوجـه:

1- جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2- محل برگزاري سمينار انـتـهاي خـيـابـان وحـيـد، خـيـابـان گـلـخـانـه جـنـوبـي، دفـتـر نـمـايـنـدگـي سـيـرجـان  مي باشد.

3-  بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم