همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان

همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درشهرستان سیرجان
بسمه تعالی

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"

 

 با امتياز تمديد پروانه اشتغال

در شهرستان سيرجان برگزار مي گردد.

ردیـف

عنوان همايش

ساعت کلاس

تاریخ كلاس

محل برگزاري

1

حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

9 الي 14

پـنـجـشـنـبـه

96/11/5

سيرجان، انتهاي خيابان وحيد، خيابان گلخانه جنوبي، دفتر نمايندگي سيرجان

تـوجـه:

1- جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2- محل برگزاري سمينار انـتـهاي خـيـابـان وحـيـد، خـيـابـان گـلـخـانـه جـنـوبـي، دفـتـر نـمـايـنـدگـي سـيـرجـان  مي باشد.

3-  بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانآخرین مطالب