همایش توسعه پایدار و امنیت اجتماعی

 همایش توسعه پایدار و امنیت اجتماعی

 بـسـمـه تـعـالـی

 

 

 

"همایش توسعه پایدار و امنیت اجتماعی"

"با امتیاز تمدید پروانه اشتغال"

ردیـف

عنوان همایش

 

تاریخ شروع 

ساعت شروع 

1

 توسعه پایدار و امنیت اجتماعی

 

پنجشنبه

96/9/9

8:30  الی 16:00

مکان: بلوار پارادیس- تالار برق منطقه ای کرمان

 

جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.آخرین مطالب