...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

نسخه چاپی 1396/03/24 - 09:46 تعداد بازدید:1192

همایش حقوق مهندسی-آشنایی با تغییرات آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

بـسـمـه تـعـالـی

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

همايش "حقوق مهندسي (آشنايي با تغييرات آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان)"                              

   با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

 

 

 

ردیـف

عنوان همايش

ساعت همايش

تاریخ همايش

محل برگزاري

1

حـقـوق مـهـنـدسـي (آشـنـايـي بـا تـغـيـيـرات آيـيـن نـامـه اجـرايـي قـانـون نـظـام مـهـنـدسـي و كـنـتـرل سـاخـتـمـان)

9 الي 13

يكـشـنـبـه

96/3/28

بـلـوار شـهـيـد صـدوقـي،اداره پـسـت مـركـزي، سـالـن آمـفـي تـئـاتـر

 

 

تـوجـه:

1- جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2- محل برگزاري همايش: بلوار شهيد صدوقي، اداره پست مركزي، سالن آمفي تئاتر مي باشد.

3- بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

 تماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم