...سایر
مناسبت ها
پیام ها و بیانیه ها
پیوندهای مفید
شرکت ها و دفاتر
ارتباط با سازمان

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 2

نسخه چاپی 1395/09/18 - 12:39 تعداد بازدید:1525

برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری- پایه 3 به 2

 بـسـمـه تـعـالـی

بـرنـامـه کـلاس ارتـقـاء پـايـه مـهـنـدسـیـن معماري

ردیـف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

1

مـصـالـح و فـنـاوري هـاي نـويـن در صـنـعـت سـاخـتـمـان

معماري

نظارت و طراحي

پایه3به2

8:30 صبح

دوشـنـبـه

22/9/95

دوشـنـبـه

22/9/95

دوشـنـبـه

22/9/95

تـوجـه:

1-   جـهـت ثـبـت نـام بـهسامانه مهندسینمـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-   بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی جهت ورود به کـلاس و امتحـان الـزامی می بـاشـد.

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمانتماس با سازمان نظام مهندسی استان کرمان

ساختمان مرکزی : کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

KermanCeo.ir © 1394 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان است. طراحی: نرم افزار آرشیو تصویر و فیلم