مصوبات سی و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/5/6

مصوبات سی و یکمین صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/5/6

 به نام خدا

سی و یکمین جلسه از دوره هفتم هئیت مدیره روز چهارشنبه مورخ 6/5/95 راس ساعت 12:25 در محل سازمان نظام مهندسی استان کرمان برگزار و موارد ذیل بررسی و مصوب گردید:

 

موضوع  مربوطه به نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسین ناظر مورد بحث و بررسی قرار گرفت  و به دلیل ذیق وقت موضوع به جلسه بعدی موکول گردید.آخرین مطالب