اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات در خصوص فهرست اسامی داوطلبان نهمین دوره هیات مدیره سازمان

اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات در خصوص فهرست اسامی داوطلبان نهمین دوره هیات مدیره سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

 

در اجرای ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اسامی داوطلبان عضویت در نهمین دوره­ هیات مدیره­ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به تفکیک رشته و ترتیب حروف الفباء، جهت اطلاع مهندسین عضو سازمان، به شرح زیر اعلام و متذکر می­شود که تبلیغات داوطلبان وفق همین ماده و رعایت کلیه مفاد شیوه نامه تبلیغات مصوب 1394، از تاریخ انتشار این آگهی شروع و در ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 1400/07/07 (یک روز قبل از رای گیری) خاتمه می­یابد.

 آخرین مطالب