شروع به کار دفتر برق سازمان

شروع به کار دفتر برق سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر اجرایی برق سازمان بر اساس شرح خدمات شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق اماکن  و منطبق بر قانون،از شنبه،بیست و سوم‌مردادماه در شهر کرمان شروع به کار کرد.از این تاریخ،چک لیست بازرسی تاسیسات الکتریکی ساختمان جهت واگذاری انشعاب برق دائم که الزاما" بایستی از سوی ناظر برق ساختمان بررسی و تائید می گشت،از طریق دفتر اجرایی برق بصورت اتوماسیون به امور مشترکین شرکت توزیع برق شمال استان کرمان ارسال می گردد.چک لیست جدید بازرسی تاسیسات الکتریکی ساختمان جهت واگذاری انشعاب برق دائم را می توانید  از سایت سازمان نظام مهندسی استان/ گروه تخصصی برق / فرم هاتهیه نمایید.راهنمای  چک لیست فوق را می توانید از سایت سازمان نظام مهندسی استان/ گروه تخصصی/دستورالعمل ها تهیه نمایید.از این تاریخ،فقط چک لیست مورد موافقت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و شرکت توزیع برق شمال استان  ملاک عمل است و دیگر چک لیست ها اعتبار نخواهند داشت محل تحویل چک لیست جهت ارسال به امور مشترکین شرکت توزیع  برق شهرک لاله - ساختمان شماره دو سازمان نظام مهندسی ساختمان - طبقه همکف - جنب سالن آموزش است


 مسئول دفتر اجرایی برق : سرکار خانم مهندس یزدانپناه

در ضمن امکان ارائه خدمات از طریق سامانه مکاتبات نیز فراهم است


آخرین مطالب