تحول در فرایند طراحی معماری ساختمان ها

تحول در فرایند طراحی معماری ساختمان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحول در فرآیند طراحی معماری ساختمان‌ها


پیرو تدوین "راهنمای ترسیم و بازبینی نقشه‌های معماری" توسط کمیسیون تخصصی معماری و تصویب آن در هیأت‌مدیره سازمان، از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تحویل نقشه‌های معماری در کلیه گروه‌های ساختمانی بر اساس فرآیند جدید، به صورت دو مرحله ای و مطابق با سیاهه های بازبینی (چک لیست های) مندرج در راهنمای پیوست خواهد بود. بدیهی است با توجه به شکل‌گیری گروه‌های کنترل نقشه‌های معماری، اخذ تاييديه معماری نقشه‌ها از سازمان در هر دو مرحله الزامی ‌خواهد بود. به جهت تسریع در کنترل نقشه‌ها، توصیه می‌شود نقشه‌های تحویل شده به شهرداری نیز بر اساس راهنمای مذکور تهیه گردند.