برگزاری جلسه هماهنگی بازرسی فنی سازمان با رئیس اداره مهندسی اداره کل راه و شهرسازی

برگزاری جلسه هماهنگی بازرسی فنی سازمان با رئیس اداره مهندسی اداره کل راه و شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه هماهنگی بازرسی فنی سازمان با رییس اداره مهندسی اداره کل راه و شهرسازی

پیرو فراخوان اعلامی مبنی بر انتخاب بازرسان فنی، اولین جلسه هماهنگی بازرسان فنی تشکیل و آقای مهندس محسن ایرانمنش، رییس اداره مهندسی اداره کل راه و شهرسازی در رابطه با نحوه انجام بازرسی فنی از ساختمان های در حال احداث توضیحات جامعی را ارائه نمودند. ایشان وحدت رویه در بازرسی ساختمان ها را برای جلوگیری از اعمال سلایق شخصی به عنوان اصل اساسی بازرسی برشمردند.
در ادامه امکانات نرم افزار «نظارت عالیه» که از سوی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان برای بازرسی فنی تدوین و ارائه شده است، برای بازرسان توضیح داده شد.