ظرفیت پروانه اشتغال

ظرفیت پروانه اشتغال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

به اطلاع همکاران محترم می رساند ظرفیت اشتغال سال 1399 تا پایان اسفندماه معتبر است و از ابتدای سال آتی، ظرفیت اشتغال مربوط به همان سال قابل استفاده خواهد بود.آخرین مطالب