الزامات طراحی نقشه های تاسیسات برقی 3

 اطلاعیه شماره ۳


با توجه به اینکه چک لیست کنترل طراحی تاسیسات برق ( ویرایش دوم)، از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۹ در سطح استان لازم الاجرا می باشد، سعی می گردد در چند اطلاعیه برخی توضیحات در خصوص موارد این چک لیست که بایستی از سوی همکاران محترم مد نظر قرار گیرد، ارائه شود.”


آخرین مطالب