الزامی شدن چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی(ویرایش دوم)

الزامی شدن چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی(ویرایش دوم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چک لیست کنترل طراحی تاسیسات الکتریکی (ویرایش ۲)، از سوی کمیسیون تخصصی برق تصویب شد و در سایت سازمان در دسترس همکاران محترم رشته برق قرار گرفت. لازم به ذکر است از تاریخ 1399/08/01 طراحان محترم بایستی قسمت مربوط به طراح را در چک لیست ویرایش دوم تکمیل نموده و همراه با نقشه های طراحی شده به سازمان تحویل دهند. برای ایجاد وحدت رویه، از تاریخ مذکور، این چک لیست لازم الاجراست.آخرین مطالب