آزمون شفاهی متقاضیان کنترل محاسبات فنی و نقشه ها برگزار شد.

آزمون شفاهی متقاضیان کنترل محاسبات فنی و نقشه ها برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون شفاهی متقاضیان کنترل محاسبات فنی و نقشه ها برگزار شدآخرین مطالب