واگذاری طراحی و اجرای سالن آمفی تئاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرکت های دارای صلاحیت

واگذاری طراحی و اجرای سالن آمفی تئاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان به شرکت های دارای صلاحیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در نظر دارد سالن آمفی تئاتر 140 نفره واقع در خیابان شهید زریسفی، زریسفی 8 را در قالب قرارداد طرح و ساخت به شرکت های واجد صلاحیت به صورت مناقصه دو مرحله ای واگذار نماید لذا بدینوسیله از شرکت های دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید که ضمن دریافت فرم ها از سایت سازمان با تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و تحویل آن به واحد اداری سازمان واقع در خیابان بحرالعلوم – ساختمان شماره 1– واحد اداری حداکثر تا تاریخ 1399/07/15 اقدام نمایند.آخرین مطالب