مهندس قزوینی بعنوان عضو کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی

مهندس قزوینی بعنوان عضو کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس علیرضا قزوینی بعنوان عضو کمیته کاری بررسی طرح و برنامه های پیشنهادی دوره هشتم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی انتخاب شد. اولین جلسه این کمیته هفتم شهریورماه برگزار گردید.آخرین مطالب