انتخاب آقای مهندس قزوینی در جمع نمایندگان شورای مرکزی برای نظارت بر عملکرد استانها

انتخاب آقای مهندس  قزوینی در جمع نمایندگان شورای مرکزی برای نظارت بر عملکرد استانها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب جناب آقای مهندس قزوینی، عضو محترم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان را در جمع نمایندگان شورای مرکزی برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد استان ها تبریک می گوییم.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانآخرین مطالب