اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان

اطلاعیه شماره یک هیئت اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سیرجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره یک هیأت اجرایی انتخابات دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان در شهرستان سیرجان

                                                                                                                                          

با استعانت از پروردگار متعال در اجرای مواد(8) و (14) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده (76) و بند ف ماده (114) آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور همکاری در تنسیق امور کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی و ارتباط بیشتر سازمان با اعضای دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان سیرجان و ساماندهی مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه­ای، بر اساس اختیارات نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ابلاغیه شماره 7519 مورخ 4/10/96 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شروع فرآیند برگزاری انتخابات هیأت نمایندگی شهرستان سیرجان اعلام می­گردد.

 از تاریخ 1399/05/11 تا پایان وقت اداری 1399/05/16 به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در کرمان، شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان، دفتر امور نمایندگی ها تسلیم نمایند.آخرین مطالب