تحویل آلبوم نقشه های هماهنگ اجرایی ساختمان

تحویل آلبوم نقشه های هماهنگ اجرایی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیرو مصوبه هیات مدیره به اطلاع اعضای محترم می رساند در صورتیکه آلبوم نقشه های هماهنگ اجرایی ساختمان توسط طراحان مختلف به صورت همزمان آماده باشد، تحویل آلبوم مذکور توسط هر یک از طراحان پروژه به سازمان بلامانع است.آخرین مطالب