ابلاغ چک لیست نظارت تاسیسات برقی

ابلاغ چک لیست نظارت تاسیسات برقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابلاغ چک لیست نظارت تاسیسات برقی

پیرو تهیه و تدوین چک لیست نظارت تاسیسات برقی توسط کمیسیون تخصصی برق سازمان به پیوست چک لیست های مربوطه جهت بهره برداری توسط مهندسان ناظر تاسیسات برقی ابلاغ می گردد. بدیهی است ملاک ارائه خدمات نظارت توسط ناظران این چک لیست ها می باشد.

چک لیست نظارت تاسیسات برقی

چک لیست نظارت برق استخر

چک لیست نظارت برق سوناآخرین مطالب