مرحله مصاحبه حضوری آزمون استخدامی سازمان عصر یکشنبه 29تیر ماه برگزار شد.

مرحله مصاحبه حضوری آزمون استخدامی سازمان عصر یکشنبه 29تیر ماه برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «مرحله مصاحبه حضوری آزمون استخدامی سازمان، عصر یکشنبه بیست و نهم تیرماه برگزار شد»آخرین مطالب