پیش ثبت نام دوره نحوه ارائه طرح و جزئیات اجرایی نما و نقشه های معماری هماهنگ با سایر رشته ها

پیش ثبت نام دوره نحوه ارائه طرح و جزئیات اجرایی نما و نقشه های معماری هماهنگ با سایر رشته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدينوسيله به اطلاع كليه مهندسان طراح در رشته معماری مي­رساند:

پیش ثبت نام دوره "نـحـوه ارائـه طـرح و جـزئـیـات اجـرایـی نـمـا و نـقـشـه­ هـای مـعـمـاری هـمـاهـنـگ بـا سـایـر رشـتـه­ هـا" آغاز گردید.

جهت پیش ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید.آخرین مطالب