تمدید اعتبار پروانه اشتغال هایی که از 1398/11/01 منقضی شده اند

تمدید اعتبار پروانه اشتغال هایی که از 1398/11/01 منقضی شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اطلاع می رساند آن دسته از همکاران که اعتبار پروانه اشتغال به کار ایشان بعد از 1398/11/01 منقضی شده است می رساند،

می توانند تا پایان اردیبهشت ماه بدون نیاز به تمدید پروانه نسبت به ارائه خدمات مهندسی اقدام نمایند.آخرین مطالب