مناقصه بهای طراحی- چاپ- صحافی- بسته بندی سالنامه سال 1399

مناقصه بهای طراحی- چاپ- صحافی- بسته بندی سالنامه سال 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقصه بهای طراحی، چاپ، صحافی، بسته بندی سالنامه سال 1399

پیشنهاد دهنده باید در دو حالت A و B پیشنهاد خود را ارائه دهد.

حالت A

حالت Bآخرین مطالب