بیست و سومین جلسه کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات با حضور رئیس سازمان

بیست و سومین جلسه کمیسیون تدوین ضوابط و نظام پیشنهادات با حضور رئیس سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيست و سومین جلسه كميسيون تدوين ضوابط و نظام پيشنهادات با حضور رئيس سازمان

جهت ارائه پيشنهادات و طرح در كميسيون، اعضا  محترم سازمان مي توانند پيشنهادات خود را، از طريق سايت سازمان به دبيرخانه این كميسيون ارسال نمايند.


آخرین مطالب