سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان زرند 98/11/17

سمینار شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در کارگاههای ساختمانی در شهرستان زرند  98/11/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـسـمـه تـعـالـی

 

قابل توجه كليه اعضاء داراي پروانه اشتغال

 

سمینار "شـنـاسـایـی خـطـرات و ارزیـابـی ریـسـک در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی"

 با امتياز تـمـديـد پـروانـه اشـتـغـال

در شـهـرسـتـان زرنـد برگزار مي­گردد.

 

ردیـف

عـنـوان سـمـیـنـار

تـاریـخ سـمـیـنـار

سـاعـت سـمـیـنـار

محل برگزاري

1

شـنـاسـایـی خـطـرات و ارزیـابـی ریـسـک در کارگاهـهـای سـاخـتـمـانـی

پـنـجـشـنـبـه

98/11/17

9 الي 13

زرنـد، کـیـلـومـتـر 5 جـاده سـربـاغ، دانـشـگاه آزاد اسـلامـی واحـد زرنـد

تـوجـه:

1-     جـهـت ثـبـت نـام بـه سامانه مهندسین مـراجـعـه نـمـایـیـد.

2-     محل برگزاري سمينار: زرنـد، کـیـلـومـتـر 5 جـاده سـربـاغ، دانـشـگاه آزاد اسـلامـی واحـد زرنـد مي باشد.

3-     بـه همراه داشتن کـارت شنـاسـایی الـزامی می بـاشـد.

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

استان کرمانآخرین مطالب